Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Chủ nhật, 21/10/2018, 04:14(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Viện Nghiên cứu lập pháp tổng kết công tác năm 2015 và dự kiến chương trình công tác năm 2016
Viện Nghiên cứu lập pháp tổng kết công tác năm 2015 và dự kiến chương trình công tác năm 2016
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, PGS.TS. Hoàng Văn Tú đọc báo cáo tổng kết

Ngày 30/12/2015, Viện Nghiên cứu Lập pháp đã tiến hành tổng kết công tác năm 2015 và dự kiến chương trình công tác năm 2016. Đồng chí Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội đã tới dự. PGS,TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp chủ trì Hội nghị.

 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 đã nêu bật các thành tựu mà Viện Nghiên cứu Lập pháp đã đạt được trong năm qua, một năm quan trọng với nhiều sự kiện ý nghĩa diễn ra trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước. Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch công tác hàng tháng, hằng quý và cả năm, trong đó tập trung vào việc phục vụ các hoạt động của Quốc hội xem xét, thông qua các dự luật tại kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội khóa XIII, phục vụ các phiên họp định kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã cố gắng khắc phục khó khăn và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác nghiên cứu phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, Viện đã chủ động nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu 75 Chuyên đề phục vụ hai kỳ họp Quốc hội. Nhìn chung, các chuyên đề được chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm số lượng, bám sát chương trình lập pháp và được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng. Sau khi được sự phê duyệt của Đoàn thư ký Kỳ họp, các chuyên đề đã được gửi tới phục vụ đại biểu Quốc hội. Hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về những vấn đề liên quan; từ đó, góp phần huy động được trí tuệ và tạo được sự đồng thuận xã hội, giúp Viện hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối thu nhận kết quả nghiên cứu và cung cấp, phổ biến thông tin khoa học lập pháp.

 Với vai trò là đơn vị đảm nhiệm chức năng nghiên cứu khoa học của Quốc hội, trong năm 2015, Viện đã chủ trì thực hiện được tổng số 08 đề tài cấp bộ và 12 đề tài cấp cơ sở; trong đó, chủ trì 03 đề tài cấp bộ gồm 01 đề tài được giao từ năm 2014 “Cơ sở lý luận và thực tiễn giao thẩm quyền chất vấn cho Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay" 02 đề tài được giao trong năm 2015Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh theo quy định của Hiến pháp năm 2013: cơ sở lý luận và thực tiễn” và “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh”; tham gia 05 đề tài cấp bộ (04 đề tài 2014-2015 và 01 đề tài 2015-2016): (1)“Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân”, (2)“Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp”, (3)“Mô hình xử lý nợ xấu trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam”,(4)“Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn” và (5)“Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền biểu tình của công dân phù hợp với Hiến pháp - cơ sở lý luận và thực tiễn”.

Tất cả các nhiệm vụ khoa học trên đều bảo đảm tiến độ đề ra. Những đề tài đã nghiệm thu được Hội đồng đánh giá cao và đều đạt kết quả xuất sắc và khá.

Trên cơ sở Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015 và dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9 và 10 Quốc hội khóa XIII, ngay từ đầu năm, Viện đã lên kế hoạch triển khai xây dựng các chuyên đề thông tin và sưu tầm tài liệu, ấn phẩm nhằm phục vụ kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, căn cứ vào Chương trình làm việc của Quốc hội, Viện lên kế hoạch thực hiện các công việc cần thiết. Cụ thể như: xây dựng Danh mục dự kiến các chuyên đề và phối hợp với các chuyên gia thực hiện, tiến hành rà soát và thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét, đánh giá và cho ý kiến trước khi chuyển cho Đoàn Thư ký kỳ họp để cung cấp tại kỳ họp. Tại hai kỳ họp Quốc hội diễn ra trong năm 2015, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, Viện đã xây dựng được 36 chuyên đề thông tin và tài liệu tham khảo.

 Viện cũng đã chủ động triển khai phục vụ các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để bảo đảm hiệu quả cao trong công tác phục vụ các phiên họp này, Viện đã chủ động bám sát chương trình các phiên họp, phân công cán bộ, công chức tham dự các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, triển khai công tác nghiên cứu, sưu tầm, tập hợp tài liệu liên quan đến các nội dung được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp.

Tháng 3/2015, theo yêu cầu của Ủy ban quốc gia tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132, Viện đã cử cán bộ tham gia phục vụ Chủ tịch Quốc hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và chủ trì tổ chức 03 hội thảo phục vụ IPU132 với mục tiêu chuẩn bị thông tin phục vụ Đoàn Quốc hội Việt Nam tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho các Nghị quyết và Tuyên bố Hà Nội được Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới thông qua trong kỳ họp lần thứ 132 được tổ chức tại Hà Nội.   

Trong năm 2015, các ấn phẩm xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, từng bước nâng cao chất lượng lý luận và thực tiễn của ấn phẩm, phục vụ có hiệu quả hơn hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước khác và các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách. Tạp chí đã xuất bản 24 số Nghiên cứu lập pháp định kỳ hàng tháng, trong đó có 04 số chuyên đề. Các ấn phẩm xuất bản đã thể hiện rõ định hướng trọng tâm là tăng cường chất lượng thông tin nghiên cứu hỗ trợ cho các đại biểu Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học trong công tác xây dựng, nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. Trong đó, Tạp chí luôn dành ưu tiên cho việc đăng tải các bài viết nghiên cứu, bình luận về Hiến pháp năm 2013, các bài viết nghiên cứu, phân tích về các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015.

  Năm 2015, Viện đã triển khai một số hoạt động khác như: Tham gia hoạt động tổng kết 30 năm đổi mới phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia hoạt động Tổ biên tập giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để Ủy ban Pháp luật thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09/10/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Đề án “Thể chế hoá khoản 5 Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về chính sách dân tộc” của Hội đồng Dân tộc và dự thảo đề án Quy định chế độ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, gửi Ban chỉ đạo Đề án và Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chủ trì, xây dựng đóng góp ý kiến của Viện cho nhiều dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và Kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, như: dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đề xuất nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016; Cử cán bộ của Viện tham gia hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành tư pháp; các tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu (sửa đổi, bổ sung), Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử Quốc gia; tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức xây dựng 03 Báo cáo nghiên cứu xây dựng luật; Tổ chức nhóm nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ 02 đại biểu Quốc hội trình Đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh: (1) Xây dựng hồ sơ Đề xuất xây dựng Pháp lệnh quy định về thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội; (2) Hỗ trợ xây dựng hồ sơ Đề xuất xây dựng Luật Hành chính công.

Trong năm 2016 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, tổng kết hoạt động Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Để góp phần lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, góp phần vào sự thành công chung, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 1050 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong năm 2016, Viện Nghiên cứu Lập pháp dự kiến tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như: kiện toàn về cơ cấu tổ chức, cụ thể hóa các chức năng của các đơn vị thuộc Viện cho phù hợp với Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu phục vụ Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 1Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2016; tiếp tục xây dựng các chuyên đề thông tin có chất lượng trên cơ sở bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và dự kiến nội dung các kỳ họp Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội để cung cấp cho đại biểu Quốc hội; tiếp tục sưu tầm, phân loại, biên tập, số hóa, tổng hợp, thường xuyên bảo trì, nâng cấp và cập nhật hệ cơ sở dữ liệu; tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp; tiếp tục phát hành Bản tin Thông tin khoa học lập pháp để phục vụ cho công tác nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội./.

 

 P.V

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô hình pháp điển hóa của Hoa Kỳ và một số nội dung Việt Nam có thể tiếp thu

Chính sách ưu đãi thuế, tài chính, ngân hàng ở một số đặc khu thuộc Trung Quốc và kiến nghị cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Việt Nam

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Sự hình thành luật tập quán quốc tế trước bối cảnh thay đổi cơ bản

Giải thích pháp luật - một vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân