Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ tư, 19/09/2018, 19:54(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện “tất cả các quy định của Hiến pháp”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện “tất cả các quy định của Hiến pháp”
Ảnh: TTXVN

Sáng nay (8/1/2014) tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: để triển khai thi hành Hiến pháp, yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện “tất cả các quy định của Hiến pháp”. “Những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp 1992 mà thẩm quyền được giao cho các cơ quan nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.“Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước 1/1/2014 phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp, để tránh xáo động và xung đột về mặt pháp luật trong giai đoạn giao thời giữa pháp luật cũ và pháp luật mới”, “Các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương cũng cần định kỳ báo cáo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp”.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu công tác tuyên truyền phải khẳng định được quá trình xây dựng Hiến pháp công phu, nghiêm túc, khoa học và thực sự dân chủ, có sự tham gia tích cực, tự giác, sâu rộng, trách nhiệm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài, khẳng định Hiến pháp là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Bên cạnh làm rõ những điểm mới trong Hiến pháp về chế độ chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng, các quyền con người, quyền công dân, chế độ kinh tế, việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý việc nắm diễn biến tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp. “Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc và mơ hồ về Hiến pháp”. Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp trân trọng giới thiệu nguyên văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP 

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu dự Hội nghị,                

Tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh sự có mặt đông đủ của các đồng chí đại biểu trung ương và các địa phương tại Hội nghị quan trọng này nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6; đồng thời, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Chúng ta đều biết, Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về Nhân dân được khẳng định, Nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Ở nước ta, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 1946. Trải qua các giai đoạn kháng chiến, kiến quốc, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 lần lượt được Quốc hội các khóa ban hành. Các bản Hiến pháp này đã tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến nhân dân, tập hợp, tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, thuyết phục các góp ý để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trải qua quá trình làm việc công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ, với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ từ các ý kiến đóng góp của Nhân dân, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết mình để xây dựng nên bản Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định.  

Vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, trong thời khắc thiêng liêng, trang trọng và đầy trọng trách, trước sự theo dõi, giám sát của đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Hiến pháp mới đã phản ảnh ý chí và nguyện vọng của Nhân dân ta, trong đó ý Đảng lòng Dân được hòa quyện sâu sắc. Đó là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn thể dân tộc ta, Nhân dân ta và đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, vững bước tiến vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Hiến pháp tạo cơ sở hiến định quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ  mới. Những quy định của Hiến pháp thể hiện sâu sắc và toàn diện chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội; thể hiện bao quát, toàn diện hơn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiến pháp quy định rõ ràng và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Thưa các vị đại biểu,

Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị. Quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của Nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. 

Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Theo Nghị quyết của Quốc hội, chúng ta phải khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Tại Hội nghị này, trên cơ sở nghe báo cáo về những nội dung cơ bản của Hiến pháp, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Chỉ thị của Ban Bí thư về việc triển khai thi hành Hiến pháp, đề nghị các vị đại biểu thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đề xuất các biện pháp cụ thể cho việc triển khai thi hành Hiến pháp. Lĩnh hội tinh thần tại Hội nghị này, đề nghị các vị đại biểu quán triệt trong toàn ngành, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình nội dung của Hiến pháp, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và có kế hoạch thiết thực, phù hợp với từng cấp, ngành, địa phương và các đoàn thể để triển khai thi hành Hiến pháp diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và thu được kết quả. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị, chúng ta sẽ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. 

Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp năm mới 2014 và đón chào xuân Giáp Ngọ, xin chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Hoàn thiện các quy định của Luật Thuơng mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ Luật Dân sự năm 2015

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Quyền được tiếp cận thông tin và quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Một số vấn đề về thời điểm đặc xá

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân