Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ năm, 18/10/2018, 16:17(GMT+7)
 
Văn hóa - xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật

 

 Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con người nhằm trang bị cho mỗi người một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật. Trong thời gian qua, công tác giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay công tác giáo dục pháp luật đang bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu lực pháp luật trong đời sống xã hội. Điều đó thể hiện ở trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức nhà nước và nhân dân còn hạn chế. Niềm tin của nhân dân đối với pháp luật chưa thực sự rõ nét. Nhiều người dân có biểu hiện hoặc là coi thường pháp luật, hoặc là chưa thực sự tin tưởng vào sự công bằng, vào lẽ phải, vào sự công minh của pháp luật. Việc thực hiện pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân chưa đầy đủ, chưa nghiêm minh và triệt để. Hành vi vi phạm pháp luật còn phổ biến. Người dân vì không hiểu biết pháp luật, vì thói quen sống thụ động nên hầu như không biết sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi bản thân hay liên quan đến công việc, họ đều chờ đợi các cơ quan nhà nước giải quyết, xử lý.

Nguyên nhân của tình trạng trên là: thứ nhất, do nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm và phối hợp giữa các ban, ngành, các đoàn thể. Thứ hai là do xuất phát từ đặc điểm của các đối tượng giáo dục pháp luật. Hơn 70% dân số nước ta sống ở nông thôn và chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng cao ít quan tâm đến pháp luật. Nhiều địa phương còn tồn tại những phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng tiểu nông, bảo thủ, khép kín nặng nề, thói quen sống theo lệ đã ăn sâu trong tiềm thức một bộ phận dân cư nên việc phổ biến, giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn. Thứ  ba là, hình thức giáo dục còn đơn điệu, không hấp dẫn cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục pháp luật. Hiện nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ gấp, tờ rơi, qua tủ sách pháp luật. Những hình thức đó khi sử dụng cũng chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn, chưa tạo được sức hút đối với người dân. Chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật ở các trường học còn thấp. Những hình thức giáo dục pháp luật khác như hòa giải ở cơ sở, câu lạc bộ, hội thi thu hút được đông đảo người tham gia, nhưng ít có điều kiện tổ chức. Thứ tư là đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật còn yếu. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên đa số là những người làm công tác kiêm nhiệm nên về mặt nào đó chưa thật toàn tâm, toàn ý với hoạt động giáo dục pháp luật. Một số người chưa vững về kiến thức pháp luật, năng lực sư phạm, kỹ năng truyền đạt còn hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giáo dục pháp luật. Mặt khác, chế độ thù lao đối với những người làm công tác giáo dục chưa tương xứng, nên chưa tạo động lực mạnh mẽ cho họ khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục pháp luật. Kinh phí dành cho hoạt động giáo dục pháp luật còn hạn hẹp, mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Ngoài ra, hệ thống pháp luật của chúng ta còn thiếu đồng bộ, việc hướng dẫn thực hiện không thống nhất, gây khó khăn cho báo cáo viên khi tuyên truyền, phổ biến và làm người dân lúng túng khi tìm hiểu. Cùng với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phương tiện đi lại... cũng ảnh hưởng tới hiệu quả giáo dục pháp luật, từ đó dẫn tới kỷ cương, phép nước bị lỏng lẻo.

Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN, trước xu thế hội nhập toàn diện đời sống kinh tế xã hội đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, vấn đề nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật để qua đó củng cố, tăng cường hiệu lực pháp luật đang trở nên cấp thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên chúng ta cần tiến hành một số giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác giáo dục pháp luật

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giáo dục pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN là một tất yếu. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần quán triệt Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về công tác giáo dục pháp luật. Trong từng thời kỳ, Đảng đề ra những phương hướng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý để tăng cường cho các cơ quan làm công tác pháp luật, pháp chế. Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, các cấp ủy tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp mình, trong đó có nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng phải luôn xác định vai trò gương mẫu của các đảng viên và vai trò tiên phong của họ trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật. Việc tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ, hiểu biết về pháp luật và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên và coi đó là một trong những chỉ tiêu tiêu đánh giá, xếp loại đảng viên.

Các cấp ủy Đảng cũng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục pháp luật, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình giáo dục pháp luật. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá công tác giáo dục pháp luật không chỉ qua báo cáo mà phải kết hợp việc kiểm tra trên thực tế. Sử dụng thống nhất, linh hoạt hai hình thức này sẽ tác dụng mạnh mẽ tới hiệu quả giáo dục pháp luật và góp phần tăng cường pháp chế XHCN.

Để công tác giáo dục pháp luật có hiệu quả, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thì sự tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương là một trong những yếu tố vô cùng quan trong. Để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp: Phải từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và trong việc ra nghị quyết về công tác giáo dục pháp luật nói riêng. Trong quá trình hoạt động của mình, HĐND không chỉ chú ý tới việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật mà quan trọng hơn là phải chỉ đạo, giám sát hoạt động giáo dục pháp luật, xem đây là biện pháp hàng đầu trong việc đảm bảo thi hành Hiến pháp và luật trên địa bàn. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho đại biểu HĐND. Việc nâng cao trình độ pháp luật cho đại biểu HĐND sẽ giúp HĐND ban hành nhiều văn bản phù hợp, khả thi tạo cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật.

Đối với ủy ban nhân dân (UBND) các cấp: Hàng năm UBND cần chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật cho địa phương. Kế hoạch phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp và phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Định kỳ sáu tháng hoặc một năm, UBND chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục pháp luật.

2. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật

Đội ngũ những người làm công các giáo dục pháp luật đóng vai trò quyết định chất lượng giáo dục pháp luật. Do vậy, cần tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, giáo dục hoặc hòa giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ. Trong thời gian tới cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, bồi dưỡng và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật. Đội ngũ này  thường kiêm nhiệm công tác giáo dục pháp luật nên họ không có thời gian đi sâu nghiên cứu nội dung các văn bản pháp luật, có nhiều trường hợp các báo cáo viên hiểu không đúng hoặc không thống nhất nội dung văn bản pháp luật. Để đảm bảo tính chính xác và sự thống nhất thông tin, cơ quan tư pháp cần giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoà giải viên cơ sở.

Thứ hai, rà soát lại đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật, trên cơ sở đó phân loại trình độ pháp luật để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Đối với báo cáo viên, cán bộ pháp chế và các hòa giải viên đã tốt nghiệp đại học luật thì hàng năm hoặc hàng quý được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn đề cập nhật kiến thức mới, trao đổi, thảo luận về những vấn đề bức xúc đặt ra trong cuộc sống.

Đối với trường hợp chưa tốt nghiệp đại học luật, cơ quan tư pháp cần có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, chuẩn hóa kiến thức pháp luật nhằm trang bị những tri thức pháp luật cơ bản cũng như khả năng vận dụng pháp luật vào công tác giáo dục pháp luật.

Thứ ba, việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật bên cạnh chú ý cung cấp kiến thức, cần bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng giáo dục pháp luật, giúp họ không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng thu hút người nghe và truyền đạt hiệu quả nội dung pháp luật.

Ngoài ra, trong thời gian tới nhà nước nên có chỉ tiêu biên chế cho những người làm công tác giáo dục pháp luật ở chính quyền cơ sở. Bổ sung báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc để giúp công tác giáo dục pháp luật ở các vùng dân tộc thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật

3.1. Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật

Tồn tại lớn nhất trong hoạt động giáo dục pháp luật hiện nay là còn nặng về lý thuyết, nội dung đơn điệu, chủ yếu cung cấp điều luật chung chung nên người nghe dễ nhàm chán. Việc chuẩn bị nội dung của báo cáo viên còn tùy tiện, nhiều lúc chưa đi vào trọng tâm, chưa gắn với thực tế cuộc sống. Do vậy, cần đổi mới nội dung giáo dục pháp luật theo hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật, mà còn phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nội dung pháp luật phải nhằm trang bị cho người nghe những nguyên lý lý luận, phương pháp luận cần thiết để một mặt nâng cao trình độ nhận thức cho các đối tượng, mặt khác giúp họ có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống.

Cơ quan tư pháp xuất phát từ thực tế, từ nhu cầu của người dân và từ yêu cầu của xã hội để xây dựng các nội dung pháp luật cụ thể cần tuyên truyền giáo dục trong từng thời kỳ, nhằm định hướng cho các báo cáo viên tiến hành nhiệm vụ giáo dục pháp luật ở địa bàn mình. Trên cơ sở nội dung giáo dục pháp luật đã được cung cấp, các báo cáo viên biên soạn lại cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ nhận thức, tính chất công việc của từng đối tượng. Các đề cương giới thiệu không chỉ được xây dựng trên cơ sở nội dung luật mà còn trên cơ sở văn bản hướng dẫn thực hiện.

Định kỳ ba tháng hoặc sáu tháng, cơ quan tư pháp tiến hành sơ kết, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật, từ đó xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nội dung giáo dục pháp luật thời gian tiếp theo.

3.2. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật

Việc xác định đúng, đủ nội dung hoạt động giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động giáo dục pháp luật, tuy nhiên nội dung giáo dục pháp luật không thể tự đi vào nhận thức, tình cảm của đối tượng, mà phải thông qua cách thức tác động phù hợp với đặc thù và khả năng tiếp nhận của đối tượng.

Trước hết, tăng cường hình thức phổ biến, tuyên truyền miệng. Đây là hình thức phổ biến, giáo dục rất hiệu quả, nó không chỉ truyền đạt thông tin mà còn truyền cảm xúc, thái độ, sắc thái tình cảm sang người nghe, làm cho người nghe đón nhận vấn đề bằng cả lý trí và tình cảm. Vì vậy, cần đa dạng hóa cách thức thể hiện, không chỉ thông qua buổi lên lớp mà bằng những cách thức như tọa đàm, buổi nói chuyện, hoạt cảnh tình huống, lời ca, tiếng hát... Khi giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng, các bài viết cần đi vào những vấn đề thực tiễn, đặt ra và định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Bài viết phải thể hiện thái độ dứt khoát, thẳng thắn, có tính đấu tranh. Cần xây dựng và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua các hoạt cảnh trên phát thanh hoặc truyền hình và yêu cầu khán giả trả lời có thưởng qua hệ thống tin nhắn, điện thoại và mở thêm các chuyên mục pháp luật với nhà nông, pháp luật với học sinh, sinh viên, pháp luật với doanh nghiệp... Xây dựng trang web riêng về công tác giáo dục pháp luật để người dân có thể cập nhật thông tin, trao đổi, bàn luận và tìm hướng giải quyết cho những vấn đề bức xúc trong đời sống pháp luật.

Cần tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở. Đây là hình thức có tác dụng giáo dục cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp thông qua cách hướng dẫn, thuyết phục các bên tự thương lượng với nhau mà còn xuất phát từ đạo lý dân tộc Việt Nam, hòa thuận, đoàn kết, “chín bỏ làm mười”. Chính xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân tộc nên hình thức này dễ thuyết phục người nghe và khi hòa giải thành sẽ ngăn chặn được xung đột giữa các bên, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có thể nảy sinh. Hòa giải ở cơ sở vừa có tác dụng giáo dục hiệu quả vừa có khả năng lan tỏa trong cộng đồng. Để hòa giải thành công và thực hiện tốt chức năng giáo dục pháp luật, các hoà giải viên hoặc người được mời hòa giải phải là người có uy tín, có khả năng thuyết phục, hiểu biết pháp luật sâu sắc và có kinh nghiệm. Khi tiến hành hòa giải cần phân tích thấu đáo mọi khía cạnh, kiên nhẫn và mềm mỏng, vừa căn cứ vào qui định pháp luật, vừa dùng tình cảm để thuyết phục. Phải xác định hòa giải có thể không thành, nhưng nhất định buổi hòa giải đó sẽ là bài học giáo dục pháp luật cho mọi người.

Ngoài ra, cần lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua các buổi họp, buổi nói chuyện thời sự, sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ, lễ hội với hình thức là câu chuyện có chủ  đề, vở kịch, bài hò vè, hát đối đáp, bài hát cải biên... Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa pháp lý hấp dẫn và bổ ích. Tuy nhiên, trong thực tế các cuộc thi, đặc biệt là thi viết vẫn mang tính hình thức, việc chép lại, in lại đáp án còn phổ biến. Do vậy, đối với nội dung thi viết câu hỏi theo hướng mở đồng thời qui định nếu bài làm hoàn toàn giống nhau sẽ bị loại. Nên mở rộng hình thức thi qua sân khấu, vừa đa dạng cách thức chuyển tải nội dung vừa hấp dẫn, lôi cuốn người xem, vừa có tác dụng phổ biến vừa có tác dụng giáo dục. Các cuộc thi này được phát trên truyền hình sẽ phát huy tác dụng giáo dục mạnh mẽ.

Đối với hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật cần mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ tư vấn tại trụ sở mà còn đến các làng, xã, bản, tư vấn lưu động hoặc thông qua các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Khi trợ giúp, một mặt vừa giúp đỡ, giải quyết vấn đề đối tượng quan tâm, mặt khác trang bị vốn kiến thức cho họ, giúp họ có khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Một hình thức giáo dục pháp luật nữa cần đặc biệt chú trọng, đó là dạy học pháp luật ở nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường học là con đường đem lại hiệu quả giáo dục pháp luật cao. Muốn vậy, cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại khóa pháp luật. Dạy học không chỉ tiến hành ở trên lớp mà còn cùng các em đi vào thực tế cuộc sống, vừa trang bị kiến thức vừa giúp các em tích lũy vốn sống và rèn luyện để trở thành chủ thể pháp luật có tri thức, có văn hóa pháp lý. Công tác xét xử của Tòa án cũng góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử cũng có nghĩa là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật.

Việc lựa chọn hình thức phù hợp là vấn đề quan trọng nhưng chưa đủ, chủ thể giáo dục pháp luật còn biết sử dụng phương pháp giáo dục pháp luật tối ưu để thực hiện. Muốn có phương pháp giáo dục pháp luật hiệu quả phải xuất phát từ đối tượng, nội dung cụ thể. Xu hướng chung là tránh sự truyền đạt một chiều mà tăng cường giao lưu, đối thoại, phát huy tính tích cực của đối tượng. Cần nêu vấn đề, nêu các tình huống, các vụ án để người nghe tiếp cận, nhận diện và xử lý sau đó báo cáo viên, tuyên truyền viên chốt lại vấn đề trên cơ sở qui định pháp luật. Phương pháp giáo dục pháp luật không chỉ nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn cung cấp phương pháp tiếp cận, phương pháp giải quyết vấn đề cho các đối tượng, giúp họ có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đời sống xã hội.

4. Một số biện pháp khác

Thứ nhất, giáo dục pháp luật sẽ có hiệu quả hơn khi dựa trên nền tảng hệ thống pháp luật ngày càng phát triển và hoàn thiện, kịp thời thể ché hoá các đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh đúng đặc điểm kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Muốn vậy phải thực hiện nhiều biện pháp như thường xuyên hệ thống hoá pháp luật để phát hiện và loại bỏ những qui định pháp luật lạc hậu, trùng lắp, mâu thuẫn, kịp thời bổ sung những thiếu sót trong mặt bằng pháp luật; có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, nâng cao kỹ thuật lập pháp, mở rộng các hình thức nhân dân tham gia vào việc xây dựng pháp luật...

Thứ hai, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật như trụ sở, máy tính nối mạng, phương tiện đi lại cho báo cáo viên, đặc biệt là ở các vùng địa hình đi lại khó khăn. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật.

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục pháp luật không tách rời với việc nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho nhân dân. Song song với việc giáo dục pháp luật, nhà nước cần có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Thứ tư, tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, triệt để. Trăm nghe không bằng một thấy. Hiệu quả giáo dục pháp luật còn phụ thuộc vào thực hiện pháp luật. Nếu pháp luật không được tổ chức thực hiện đầy đủ, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh không được phát hiện, xử lý hoặc xử lý không nghiêm sẽ làm cho nhân dân mất niềm tin và trở nên vô cảm với pháp luật. Lúc này công tác giáo dục pháp luật sẽ mất tác dụng. Chính vì vậy, các cơ quan nhà nước cần tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là áp dụng pháp luật một cách đúng đắn và nghiêm minh.

Trên đây là một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, góp phần tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống. Cần thực hiện đồng bộ các biện pháp trên nhằm tác động toàn diện đến đối tượng từ thay đổi nhận thức đến hoạt động thực tiễn và làm cho pháp luật trở thành qui tắc xử sự của mọi cơ quan, tổ chức và mọi công dân.

 

 

Trần Thị Sáu
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Đổi mới tư duy pháp lý về kinh tế và quyền con người, quyền công dân trong xây dựng pháp luật ở nước ta hôm nay (09/09/2011)
Tiếp cận quyền tiếp cận thông tin dưới góc độ quyền con người (23/03/2011)
Pháp luật đảm bảo sự phát triển của gia đình ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện (16/06/2010)
Giáo dục quyền con người trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật ở Việt Nam (08/10/2009)
Sự cần thiết ban hành Luật Tiếp cận thông tin (18/09/2009)
Quyền tiếp cận thông tin - Điều kiện thực hiện các quyền con người và quyền công dân (09/09/2009)
Bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của công dân (07/08/2009)
Quyền tiếp cận thông tin - Điều kiện thực hiện các quyền con người và quyền công dân (09/09/2009)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Mô hình pháp điển hóa của Hoa Kỳ và một số nội dung Việt Nam có thể tiếp thu

Hoàn thiện các quy định của Luật Thuơng mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ Luật Dân sự năm 2015

Chính sách ưu đãi thuế, tài chính, ngân hàng ở một số đặc khu thuộc Trung Quốc và kiến nghị cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Việt Nam

Giải thích pháp luật - một vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân