Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Chủ nhật, 22/07/2018, 12:07(GMT+7)
 
Nhà nước

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chức năng tham mưu của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ (VPCP) là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Phù hợp với vị trí và tính chất này của VPCP, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 33/2008/NĐ-CP hiện hành1 (Nghị định số 33) quy định: “VPCP có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Quy định trên đây cho thấy, VPCP có bốn chức năng, trong đó hai chức năng trung tâm và quan trọng nhất là cùng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Về cơ bản, các chức năng tham mưu này được thừa nhận rộng rãi. Nhưng tính chất và phạm vi, đối tượng của tham mưu thì có không ít ý kiến khác nhau, cả trong việc xác định khuôn khổ về mặt thể chế và trong thực tiễn hoạt động của VPCP. Vấn đề đặt ra là, các quy định về chức năng tham mưu của VPCP đã phản ánh đúng và đầy đủ tính chất, vị trí, vai trò của VPCP hay chưa? Nội dung của các chức năng này có phản ánh đầy đủ thực tiễn hoạt động của VPCP không?

 

1. Các quy định trước đây về chức năng  tham mưu của Văn phòng Chính phủ 

Về mặt thể chế, ngay trong những văn bản đầu tiên quy định về nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Phủ Thủ tướng, thì chức năng tham mưu, trong đó đặc biệt là tham mưu chính sách đã được thể hiện rất rõ. Quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành kèm theo Nghị định số 213/CP ngày 13/11/1972 của Hội đồng Chính phủ quy định Văn phòng Phủ Thủ tướng có nhiệm vụ cơ bản là “giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý mọi mặt công tác của Chính phủ, bảo đảm cho sự chỉ đạo của Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ hoạt động của các ngành, các địa phương được tập trung, thống nhất và thông suốt...”; có nhiệm vụ cụ thể: “Tổ chức theo dõi tình hình của các ngành, các địa phương, tình hình sinh hoạt của nhân dân, phân tích, nhận xét, phát hiện vấn đề, đề nghị với Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, biện pháp giải quyết”; “Tổ chức việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách, chế độ, thể lệ liên quan đến nhiều ngành mà không có cơ quan chịu trách nhiệm chính”. Trong văn bản số 229-BT ngày 25/10/1977 quy định về nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng Phủ Thủ tướng (đã được Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ thông qua) cũng đã xác định rõ: “Công tác của Văn phòng không chỉ là làm giấy tờ mà mặt rất quan trọng là phục vụ đắc lực sự chỉ đạo và quản lý toàn diện, kịp thời, có hiệu lực của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề về chủ trương, chính sách cụ thể, chế độ, điều lệ, kế hoạch nhà nước, tổ chức bộ máy của các ngành, các địa phương”.

Tuy nhiên, các văn bản ban hành sau khi có Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 19812  quy định về bộ máy làm việc của Hội đồng Bộ trưởng(tức là Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng) đã dần dần hình thành chức năng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành các công việc hàng ngày của người đứng đầu Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc chức năng tham mưu của bộ máy làm việc của Hội đồng Bộ trưởng có sự thu hẹp lại về phạm vi đối tượng (cho người đứng đầu Chính phủ) và tính chất tham mưu chỉ còn tham mưu về các biện pháp chỉ đạo, điều hành (không tham mưu chính sách) và tham mưu sự vụ (thẩm tra các đề án của các bộ, cơ quan trình).

Nghị định số 50/CP3 là văn bản đầu tiên xác định rõ, cụ thể một trong những chức năng quan trọng của VPCP là “tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm  tính  thống nhất, liên tục và có hiệu lực trong hoạt động của Chính phủ”. Với quy định này, nội dung, phạm vi, đối tượng và mục đích của hoạt động tham mưu của VPCP cho Thủ tướng Chính phủ đã được xác định rõ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra từ vị trí, vai trò, chức năng của Thủ tướng với tư cách là một thiết chế được Hiến pháp 1992 quy định. Sau đó, Nghị định số 18/2003/NĐ-CP4 (thay thế Nghị định số 50/CP) tiếp tục khẳng định VPCP có chức năng: “Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước”. Có thể thấy rõ, với Nghị định số 18 và Nghị định số 50, VPCP có chức năng tham mưu cho Thủ tướng về các biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước, nhưng không có chức năng tham mưu, đặc biệt là tham mưu chính sách cho Chính phủ. Trong khi đó, theo quy định của Hiến pháp, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là hai thiết chế (thay thế cho thiết chế Hội đồng Bộ trưởng - theo Hiến pháp 1980), có quan hệ chặt chẽ, nhưng được phân biệt với nhau, có vị trí, vai trò, chức năng, phương thức hoạt động, cách thức làm việc khác nhau. Chính phủ có thẩm quyền hoạch định chính sách (Thủ tướng không có thẩm quyền này). Với  thể chế như vậy, về nguyên tắc, việc tham mưu chính sách cho Chính phủ hoàn toàn do các bộ, ngành quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thực hiện.

 

2. Chức năng tham mưu cho Chính phủ

  Khắc phục hạn chế của Nghị định số 18, tại Nghị định số 33 (thay thế Nghị định số 18) có một bổ sung quan trọng, quy định VPCP có chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, nhưng chỉ giới hạn trong việc “tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ”. Với đối tượng và phạm vi như vậy, quy định về chức năng này của VPCP là không rõ, thậm chí mơ hồ; về thực chất, chưa vượt qua được chức năng “tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ” được quy định trong Nghị định số 18.

Vấn đề đặt ra là VPCP có chức năng tham mưu cho Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách quản lý vĩ mô không? Như trên  đã  đề cập, các bộ, ngành có  chức năng tham mưu cho Chính phủ các chủ trương, chính sách cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý được phân công. Nhưng còn những chính sách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, không của riêng một bộ, ngành nào thì sẽ tham mưu như thế nào? Xét về mặt thể chế, hiện nay chưa có quy định thẩm quyền và trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ các chính sách quản lý liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực vượt ra khỏi khuôn khổ chức năng, thẩm quyền của một bộ, ngành. Nói cách khác, với thể chế hiện hành, không có một cơ quan nào có vai trò tham mưu những chính sách quản lý vĩ mô, liên ngành, có tầm bao quát chung. Về lý thuyết, nhu cầu này có thể được đáp ứng một cách gián tiếp, thông qua chức năng của VPCP giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối các hoạt động chung của các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Với vai trò này, việc hình thành các chính sách chung được giải quyết thông qua việc phối hợp các hoạt động tham mưu chính sách giữa các bộ, ngành với nhau dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó VPCP là đầu mối giúp Thủ tướng kết nối hoạt động của các bộ, ngành lại với nhau và tổng hợp nội dung để trình Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, Thủ tướng đưa ra Tập thể Chính phủ để xem xét, quyết định. Trên thực tế, hoạt động của VPCP trên định hướng này là rất mờ nhạt, gặp nhiều vướng mắc, khó thực hiện. Và nếu có thực hiện thì hiệu quả cũng rất thấp, vì với vai trò này, thì VPCP có nhiệm vụ chính là tổng hợp, phản ánh ý kiến của các bộ, ngành nói chung, không có quyền chủ trì quyết định trình Chính phủ các chủ trương, chính sách liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương theo quan điểm riêng của mình.

Có một phương thức mà những năm gần đây được sử  dụng tương đối phổ biến là thành lập các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành trực thuộc Thủ tướng theo Khoản 4 Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ. Các tổ chức lâm thời này theo quy định về mặt thể chế chỉ tư vấn và giúp cho Thủ tướng trong việc phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá phạm vi thẩm quyền của một bộ, ngành, nhưng trên thực tế, không ít tổ chức loại này đã được giao chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ những chủ trương, chính sách quản lý liên ngành, lĩnh vực. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện phương thức này để tham mưu chính sách cho Chính phủ không những không chính thức (không chính danh), mà còn rất hình thức, không hiệu quả, không bảo đảm chất lượng của chính sách.

Thực trạng trên đây cho thấy một thực tế chung là trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ ở nước ta vẫn còn phân tán và phục thuộc rất nhiều vào các bộ, ngành, không chỉ các chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ mà còn cả các chính sách lớn về phát triển đất nước trong các giai đoạn, thời kỳ để Chính phủ trình cho các cơ quan cao nhất của Đảng và Quốc hội quyết định; chức năng tham mưu hoạch định chính sách với việc tổ chức thực thi chính sách vẫn chưa được phân  biệt và tách bạch. Điều này cho thấy, vẫn sẽ còn tồn tại cơ sở tất yếu của tình trạng cục bộ, phiến diện trong quản lý, điều hành các mặt đời sống kinh tế, xã hội. Nói khác đi, mô hình này vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp.

Điều đáng tiếc nhất của Nghị định số 33 là không quy định rõ chức năng tham mưu chính sách quản lý vĩ mô của VPCP đối với Chính phủ. Trong khi đó, tư tưởng đổi mới hoạt động của Chính phủ đã được thể hiện rõ trong Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ tập trung vào công tác xây dựng thể chế, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. Phương hướng đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cũng được xác định trước khi ban hành Nghị định này khá lâu: “Chính phủ kiên quyết giảm công việc sự vụ, bớt thì giờ hội họp để tập trung làm tốt chức năng nghiên cứu chiến lược, chính sách vĩ mô, xây dựng thể chế và tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các công việc trọng tâm, việc thi hành pháp luật, đề cao kỷ cương, phép nước và ý thức chấp hành mệnh lệnh hành chính ở tất cả các cấp, các ngành”5.

 

3. Chức năng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ

Điểm mới quan trọng của Nghị định số 33 là quy định chức năng tham mưu tổng hợp của VPCP cho Thủ tướng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Điều này liên quan đến đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chỉ đạo, điều hành mang tính sự vụ của người đứng đầu Chính phủ, do các bộ, ngành đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền - trong đó có nhiều việc cụ thể, sự vụ - lên cho Thủ tướng giải quyết. Quy định như vậy là  tiếp cận với một vấn đề mang tính nguyên tắc: Công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng phải mang tính vĩ mô, gián tiếp, chủ yếu thông qua ban hành và kiểm tra việc thực hiện thể chế; Thủ tướng không trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể. 

Do chưa phân biệt và tách bạch giữa hoạch định chính sách với tổ chức thực thi chính sách, cho nên một trong những vấn đề phức tạp trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trung ương ở nước ta là tham mưu và ban hành chính sách. Các bộ, ngành vừa có chức năng tham mưu chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lại vừa tổ chức thực thi chính sách sau khi được ban hành. Giữa các bộ, ngành với nhau thì chức năng tham mưu được phân định theo ngành, lĩnh vực. Bộ được phân công quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nào thì có chức  năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực đó. Như vậy, ngay việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thì các bộ, ngành cũng có thẩm quyền, nhưng có thể thấy tính chất tham mưu của bộ, ngành là tham mưu mang tính chuyên ngành, lĩnh vực. Đây chính là điểm khác với tính chất tham mưu của VPCP là tham mưu cho Thủ tướng các biện pháp chỉ đạo, điều hành mang tính chất tổng hợp, tức các biện pháp chỉ đạo, điều hành chung liên quan tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực quản lý. Trong điều kiện như vậy, việc xác định chức năng tham mưu của VPCP cho Thủ tướng Chính phủ trong Nghị định số 18 trước đây và được hoàn thiện tại Nghị định số 33, về cơ bản là phù hợp với yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, giúp Thủ tướng tập trung vào chỉ đạo, điều hành mang tính chiến lược, vĩ mô, thông qua thể chế, khắc phục việc chỉ đạo, điều hành hành chính, sự vụ bị động, đối phó, tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, việc từ bỏ yêu cầu “bảo đảm tính thống nhất, liên tục, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở” trong chức năng tham mưu của VPCP đối với Thủ tướng là chưa nhận thức hết sứ mệnh và vai trò Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện nền kinh tế chuyển mạnh sang cơ chế thị trường và xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng phải bảo đảm yêu cầu cực kỳ quan trọng là tính tập trung, thống nhất thông suốt, có kỷ luật, kỷ cương, có hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở.

Tổ chức và hoạt động của VPCP phải chuyển mạnh sang thực hiện sứ mệnh chủ yếu và quan trọng nhất là tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và điều hành chính sách quản lý vĩ mô trong quản lý các mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Đó là cơ sở bảo đảm tính tập trung, thống nhất trong hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện thể chế của Chính phủ, khắc phục tình trạng phân tán, cục bộ trong xây dựng, ban hành chính sách, thể chế, từng bước tiến tới khẳng định vị trí, vai trò thực sự của VPCP là trung tâm hoạch định và điều phối chính sách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

 

4. Một số kiến nghị

- Là bộ máy tham mưu, giúp việc, VPCP không chỉ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ mà còn tham mưu cho cả Chính phủ trên những vấn đề chính sách liên ngành, lĩnh vực mang tính chất chiến lược vĩ mô. Do vậy, về mặt thể chế (khi xây dựng nghị định mới về VPCP, thay thế Nghị định số 33), VPCP cần được khẳng định cụ thể, chức năng tham mưu tổng hợp về chính sách cho Chính phủ, trước hết đó là chính sách quản lý nhà nước có tính chiến lược, vĩ mô, liên ngành, lĩnh vực.

Tiếp tục cụ thể hoá đầy đủ và toàn diện hơn nữa chức năng tham mưu tổng hợp của VPCP, nhất là tham mưu chính sách cho Chính phủ trong quản lý, điều hành các mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Tham mưu chính sách luôn gắn liền với điều phối chính sách, do vậy cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của VPCP trong việc giúp Thủ tướng Chính phủ điều hoà, phối hợp hoạt động của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý, điều hành vĩ mô, trong đó có phối hợp về tham mưu chính sách và tổ chức thực thi chính sách của Chính phủ, để VPCP thực sự từng bước trở thành trung tâm hoạch định và điều phối chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thống nhất, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tham mưu tổng hợp, nhất là tham mưu về chính sách vĩ mô của VPCP cho Chính phủ, yêu cầu tất yếu là phải phân biệt và tách bạch cho được hoạt động nghiên cứu, tham mưu của các chuyên gia, chuyên viên ra khỏi các hoạt động mang tính sự vụ về thủ tục hành chính phục vụ cho quá trình ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vì nếu không được phân biệt và tách bạch ở mức độ cần thiết thì chuyên viên không còn thời gian và tâm sức tập trung vào hoạt động thể hiện vai trò chủ yếu của họ là nghiên cứu, điều tra, tổng kết thực tiễn để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách và biện pháp chỉ đạo, điều hành ở tầm chiến lược vĩ mô. 

- Để phát huy hết năng lực của đội ngũ chuyên viên, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cần phải giảm bớt tính thứ bậc và tính mệnh lệnh hành chính trong tổ chức và hoạt động của VPCP, tạo bầu không khí dân chủ đối với đội ngũ chuyên viên để họ được chủ động trong công tác nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tích cực chủ động trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Không nên hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy của VPCP giống như các bộ, nặng về tính thứ bậc hành chính, quan liêu và phù hợp với chế độ thủ trưởng, mặt khác, phải khắc phục một khuynh hướng quá đề cao và chú trọng vào sự phối hợp giữa các đơn vị của VPCP trong việc tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

***

VPCP là công cụ vận hành các chức năng, thẩm quyền (công cụ làm việc) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - hai thiết chế trung tâm và có thẩm quyền cao nhất của hệ thống hành chính nhà nước, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phụ thuộc chủ yếu vào tổ chức và hoạt động của VPCP.

Yếu tố chi phối mạnh nhất và quyết định nhất đến khuôn khổ thể chế chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động cụ thể của VPCP là vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mà trực tiếp và cụ thể là yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hai thiết chế này trong điều kiện chuyển mạnh sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế. Do vậy, mô hình tổ chức và hoạt động của VPCP có những yếu tố đặc biệt, đặc thù rất nổi bật, khác với mô hình của bộ (chịu sự chi phối của phạm vi, đối tượng và tính chất của các quan hệ quản lý nhà nước theo pháp luật đối với ngành, lĩnh vực).

Trên thực tế, khuôn khổ tổ chức và hoạt động của VPCP, cả về mặt thể chế và thực tiễn, đều phản ánh hai khuynh hướng: một là, phát triển những cơ chế của mô hình tổ chức đặc thù, phù hợp với tính chất là bộ máy làm việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; hai là, áp dụng theo khuôn khổ tổ chức bộ máy của bộ. Tuy nhiên, do tính chất bộ máy làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vẫn thể hiện rất đậm nét trong tổ chức và hoạt động của VPCP, nhất là trong các chức năng, nhiệm vụ, cho nên khuynh hướng chiếm ưu thế trên thực tế vẫn phát triển theo hướng mô hình đặc thù, trong khi về cơ cấu tổ chức bộ máy thì lại gần như là dập khuôn theo mô hình của các bộ. Cần sớm khắc phục mâu thuẫn này để xây dựng VPCP từng bước thực sự trở thành trung tâm hoạch định và điều hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tính  thống nhất, thông suốt, có kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý, điều hành vĩ mô của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, chủ động hội nhập quốc tế.

(1) Ngày 19/3/2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPCP.

(2) Nghị định số 161/HĐBT ngày 20/9/1982, Nghị định số 112/HĐBT ngày 15/7/1987.

(3) Ngày 6/8/1993 của Chính phủ về nhiệm, vụ quyền hạn của VPCP.

(4) Ngày 20/02/2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của VPCP (thay  thế Nghị định số 50/CP).

(5) Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 31/12/1999 kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 1999 và bàn chương trình công tác năm 2000 (Công văn số 38/VPCP-TH ngày 05/01/2000 của VPCP).

ThS. Nguyễn Phước Thọ - Văn phòng Chính phủ.
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Nước và Nhà nước trong Hiến pháp Việt Nam (23/12/2013)
Cần thành lập Uỷ ban dân nguyện của Quốc hội (08/03/2013)
Vấn đề kiểm soát quyền lực trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (05/02/2013)
Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội (31/01/2013)
Nhận thức và thực hiện dân chủ trong nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay (08/01/2013)
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11: Một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội hiện nay (08/01/2013)
Mặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước (20/12/2012)
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11: Một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội hiện nay (08/01/2013)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung - Tây nguyên

Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

Đặc điểm, yêu cầu và thực trạng phân cấp quản lý đất đai hiện nay

Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 - nhân tố đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội

Đồng bộ hóa luật tư hiện nay trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường: sự cần thiết và định hướng

kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh

Một số góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật An ninh mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách kiến quốc trên nền tảng dân chủ

Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân