Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ sáu, 16/11/2018, 03:59(GMT+7)
 
Lịch sử nhà nước và pháp luật

Tìm hiểu tư tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới công nhận là Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại, là một trong những người tạo nên khuôn mặt và tầm vóc của thế kỷ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chắt lọc những tinh hoa văn hóa của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng độc lập của mình. Vì vậy, khi tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng và tư tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nhất thiết phải tìm hiểu sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại mà Người đã tiếp thu được không những qua sách vở mà còn qua những ngày tháng bôn ba khắp năm châu, bốn biển.

Trước hết, phải lý giải tư tưởng triết học pháp quyền là gì và tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia như thế nào.

Theo Hê-ghen, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Triết học pháp quyền” xuất bản năm 1820 thì triết học pháp quyền nghiên cứu tư tưởng của pháp luật. Nhiệm vụ chủ yếu của triết học pháp quyền là tìm hiểu tư tưởng chủ đạo nằm trong pháp luật1 tạo nên tinh thần pháp luật. Tư tưởng triết học pháp quyền của Hê-ghen thực chất là tư tưởng về nguyên tắc và tính chất pháp luật2.

Theo cuốn “Từ điển tiếng Pháp” nổi tiếng của Paul Robert3 thì triết học pháp quyền nghiên cứu những nguyên tắc chung, theo đó, một hệ thống pháp luật được xây dựng và thực hiện. Còn theo “Từ điển Bách khoa toàn thư tiếng Pháp” do Nhà xuất bản ALPHA phát hành tại Paris 19934 thì triết học pháp quyền cũng nghiên cứu những nguyên tắc tạo nên nền tảng của một hệ thống pháp luật. Tóm lại, tư tưởng triết học pháp quyền là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng, thực hiện một hệ thống pháp luật nhất định.

Việc xác định tư tưởng triết học pháp quyền có tầm quan trọng đặc biệt đối với xây dựng hệ thống pháp luật của một quốc gia. Chỉ khi nào có tư tưởng triết học pháp quyền độc lập thì khi đó một dân tộc, một quốc gia mới không bị lệ thuộc và không bị đô hộ bởi tư tưởng triết học pháp quyền của một quốc gia khác. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng, sở dĩ có hiện tượng sao chép, “nhập khẩu” pháp luật nước ngoài là do các nhà lập pháp không có tư tưởng triết học pháp quyền độc lập. Pháp luật do một quốc gia đặt ra là để điều chỉnh các quan hệ xã hội tồn tại trong quốc gia đó, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có những đặc điểm đặc thù của mình. Những đặc điểm đó thể hiện trong những phong tục tập quán, nếp sống, cách giao tiếp, cách ăn mặc, tính cách con người, trong quan hệ mà xã hội phong kiến cho là rường cột như quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè, trong tiếng nói chữ viết, trong cách thiết lập mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng. Nói tóm lại, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa của mình. Khi một dân tộc đánh mất bản sắc văn hóa của mình thì dân tộc đó đã bị dân tộc khác mạnh hơn đồng hóa. Việc “nhập khẩu” pháp luật, sao chép y nguyên pháp luật nước ngoài làm pháp luật của Nhà nước mình là biểu hiện của sự lệ thuộc tư tưởng triết học pháp quyền nước ngoài.

Tuy nhiên cần phải phân biệt sự sao chép máy móc, photocopie nguyên bản với sự học tập, nghiên cứu, tiếp thu những tinh hoa, những hạt nhân hợp lý trong pháp luật nước ngoài. Một tư tưởng triết học pháp quyền đúng đắn là tư tưởng về xây dựng một hệ thống pháp luật Việt Nam vừa tiếp thu những tinh hoa của khoa học pháp luật hiện đại của nhân loại, vừa mang bản sắc của khoa học pháp lý Việt Nam. Với quan điểm chủ đạo này, chúng ta thử tìm hiểu một số tư tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

1. Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc”

Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc” có nguồn gốc từ Khổng Tử và Mạnh Tử. Khổng Tử sinh dưới đời vua Linh Vương nhà Chu ở Trung Hoa (năm 551 trước Công nguyên), là người đề xướng thuyết “Tôn quân quyền”. Theo ông, quân quyền (vương quyền) là quyền lực tối cao của một nước cần phải dành riêng cho một người để đảm bảo sự thống nhất trong xã hội. Người nắm quyền tối cao này là đế hay là vương. Vì quân quyền hay quan hệ đến vận mệnh của xã hội, của cả dân tộc nên người nắm quyền lực tối cao này phải là người chính nghĩa, là người được mệnh trời. Muốn được mệnh trời nhà vua cần cư xử có đức độ và trong phép trị nước phải lấy dân làm gốc. Nghĩa là vua phải biết thương dân như con đẻ của mình, chăm nom đến quyền lợi của dân và hết sức công minh, không thể vì lợi ích của riêng mình, của dòng họ mình, của người thân mình mà làm hại đến lợi ích của dân. Nhà vua không được làm điều gì trái với lòng dân vì ý dân là ý trời. Vì vua nào làm trái lòng dân thì vận nước sẽ suy vong, ngai vàng sẽ không được lâu bền. Trong sách Đại học của Khổng Tử có viết: “Dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân chi sở ố, ố chi, thử chi vị, dân chi phụ mẫu” (nghĩa là: phải thích cái dân thích, phải ghét cái dân ghét thế mới là cha mẹ của dân). Trong Kinh thư, mệnh trời và lòng dân rất gần gũi nhau: “Thiên căng vu dân, dân chi sở dục, thiên tất tòng chi” (trời thương dân, dân muốn gì trời cũng theo). Mạnh Tử - người kế tục xuất sắc tư tưởng của Khổng Tử cũng đã viết: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa là dân là quý hơn hết, sau đó là giang sơn, xã tắc, cuối cùng mới tới vua5. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được các nhà tư tưởng lớn của các triều đại phong kiến Việt Nam quán triệt một cách sâu sắc. Khi được hỏi về kế sách giữ nước trước khi lâm chung, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đã nói: “Hãy khoan sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”6. Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa thế giới, tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo” nổi tiếng - cũng đã nói: “Dân là nước chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tiếp thu tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Khổng Tử, Mạnh Tử, của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, vừa tiếp thu những tinh hoa của tư tưởng dân chủ phương Tây để xây dựng nền tư tưởng dân chủ của mình. Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”7. Người đã thấy tất cả sức mạnh của chính quyền nhà nước là ở nhân dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ bao gồm cả ba vấn đề: dân quyền, dân sinh và dân trí. Quan điểm dân chủ của Người là quan điểm dân chủ thiết thực, cụ thể. Người viết: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì”. Dân chỉ biết giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Cần thực hiện ngay:

- Làm cho dân có ăn

- Làm cho dân có mặc

- Làm cho dân có chỗ ở

- Làm cho dân có có học hành8

Đối với một Nhà nước “của dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Chính phủ phải là người phục vụ nhân dân. Người đã viết: “Chính phủ dân chủ cộng hòa là gì? là đầy tớ trung thành của dân từ Chủ tịch toàn quốc đến Chủ tịch làng. Dân là chủ thì Chính phủ là đầy tớ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hư hại, biến thành sâu mọt của dân... Cán bộ phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”.

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những chỉ thể hiện ở quan điểm lý luận mà nó còn thể hiện sinh động bằng cả cuộc đời hoạt động cách mạng toàn tâm, toàn lực vì nước, vì dân của mình. Về điều này, Người đã viết: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng được học hành. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi chỉ đeo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc, lợi dân.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp giữa đức trị và pháp trị

Học thuyết cai trị của người phương Đông thời trung cổ có khi nghiêng về đức trị, có khi nghiêng về pháp trị, song xu hướng chung là kết hợp giữa đức trị và pháp trị.

Về đức trị, Nho giáo cho rằng, có năm mối quan hệ rường cột: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn hữu là những mối quan hệ chính mà bất kỳ người nào cũng không tránh khỏi, giữ được tốt năm mối quan hệ ấy thì xã hội hòa mục, gia đình yên vui. Vua Minh Mạng hàng năm vào tháng 4 ban hành “Huấn điều” đến tận thôn xã, trong đó ngũ luân được định nghĩa ngắn gọn như sau: Đạo làm người không có gì cốt yếu bằng làm cho luân lý được trong sáng: Vua tôi có nghĩa, cha con có tình thân, vợ chồng có riêng biệt, anh em có thứ bậc, bạn bè có tin cậy, ấy là năm điều luân lý quan trọng của người ta. Vua Tự Đức đặt ra phương châm trị nước là “kính thiên, pháp tổ, cần chính, ái dân, thân hiền”.

Nói về tầm quan trọng của luân lý đạo đức trong việc trị nước, nhà cách mạng Phan Đình Phùng đã viết: “Nước ta nghìn năm lại đây, đất không rộng, binh không mạnh, của không nhiều, cái chỗ dựa để dựng nước chỉ ở nơi luân thường, vua tôi, cha con mà thôi”. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước nổi tiếng, cũng đã từng viết: “Hai chữ cương thường giằng cả nước. Một câu trung hiếu dựng nên nhà”.

Đạo đức đối với mọi người là yếu tố quan trọng nhất, bởi vậy, thi hào Nguyễn Du đã từng viết “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Đạo đức đối với người đứng đầu Nhà nước lại càng quan trọng hơn bởi đạo đức của người đó ảnh hưởng đến đạo đức của hàng chục, hàng trăm triệu người. “Vua phải đức độ, gương mẫu thì quan mới liêm, dân mới sống, nhược bằng vua muốn lấy gỗ thì bề tôi phá rừng, vua muốn lấy cá thì bề tôi tát cạn ao ngòi, vua đa dục thì quan không thanh liêm” (Nam sơn tùng thoại của Nguyễn Đức Đạt). Suốt đời mình với “cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son”, Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Người luôn luôn “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, Hậu thiên hạ, chi lạc nhi lạc” (lo thì lo trước mọi người, vui thì vui sau mọi người). Người còn là tấm gương sáng ngời về việc tự học, kể cả khi đã ngoài 70 tuổi. Trong buổi nói chuyện với những đảng viên hoạt động lâu năm ngày 9/12/1961, Người nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào tôi cũng phải học, việc lớn, việc nhỏ phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi, không học thì theo không kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Người luôn luôn thống nhất trong lời nói và hành động vì vậy ai ai cũng cảm thấy gần gũi và quý mến Người.

Coi trọng đạo đức nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3/9/1945, Người đã đề ra một trong những nhiệm vụ cấp bách là xây dựng cho nước nhà một bản Hiến pháp. Về tư tưởng pháp trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự nghiêm khắc đối với người vi phạm pháp luật bất kể người đó ở cương vị nào. Để thi hành pháp luật, Người cũng rất nghiêm khắc trong việc xử lý những kẻ sâu mọt đục khoét của dân. Mặc dù rất đau lòng nhưng người đã đặt bút ký duyệt bản án tử hình Cục trưởng Cục quân nhu Trần Dụ Châu, kẻ đã hà lạm công quỹ dành cho quân đội để ăn chơi sa đoạ. Người đã từng nói trước Quốc hội khóa I (nhân việc Bộ trưởng Kinh tế của Chính phủ liên hiệp kháng chiến Chu Bá Phượng, đại biểu của Việt Nam quốc dân Đảng, lợi dụng công tác để buôn lậu vàng): “Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh đến những người làm việc ở các Uỷ ban đông lắm, phức tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức làm gương và nếu làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho  kỳ hết”9. Tư tưởng Hồ Chí Minh là thực hiện triệt để nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật: “Phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”10.

3. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức về chủ nghĩa xã hội rất giản dị và trong sáng. Người không bao giờ chấp nhận những lý thuyết rối rắm và giáo điều. Với người: “Xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”11. Người tự đặt câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gì” và Người trả lời: “Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”12. Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no hạnh phúc và học hành tiến bộ13. Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người, mọi dân tộc được ấm no hạnh phúc và con cháu chúng ta ngày càng sung sướng14. Người nói một cách tóm tắt, dễ hiểu với tất cả mọi người: “Chủ nghĩa xã hội trước hết làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”15, chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh16. 

Để chống lại chủ nghĩa giáo điều - tiếp nhận mô hình chủ nghĩa xã hội một cách máy móc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Ta không thể giống Liên Xô, vì ta có phong tục tập quán khác, có lịch sử, địa lý khác. Ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội17.

4. Dựa trên tư tưởng triết học pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng triết học pháp quyền Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả, Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng, Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là thích hợp với điều kiện nước ta18. Khổng Tử, Jesu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm chung đó sao. Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định sống chung với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”19.

Quán triệt tư tưởng trên đây của người, bên cạnh việc nghiên cứu phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác, chúng ta cần mạnh dạn hơn trong việc nghiên cứu các tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là con đường giúp chúng ta tránh được bệnh giáo điều, bệnh nhập khẩu máy móc pháp luật nước ngoài, bệnh chủ quan duy ý chí.

Học tập tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa để có thể khắc phục các căn bệnh quan liêu, hách dịch, coi thường hoặc thiếu sự tin tưởng vào sự sáng suốt của nhân dân. Cần phải có nhiều cuộc “Hội nghị Diên Hồng” để lấy ý kiến của nhân dân. Cần phải thể chế hoá quy định trong Hiến pháp về trưng cầu dân ý, xây dựng thành Luật Trưng cầu dân ý.

Học tập tư tưởng kết hợp đức trị và pháp trị của Người cần phải đề cao hơn nữa giá trị đạo đức cuả người cán bộ nhà nước. Đảng ta, Nhà nước ta không thể chấp nhận sự tồn tại của những cán bộ nhà nước có lối sống không lành mạnh, đạo đức không trong sáng. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cần phải đặc biệt chú ý tiêu chuẩn đạo đức khi bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy nhà nước.

Nhà nước kết hợp với Mặt trận đoàn kết dân tộc và các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng những chuẩn mực của con người trong xã hội mới. Nhà nước cần phải phong tặng các danh hiệu cao quý cho công dân đã nêu những tấm gương đạo đức trong sáng trong xã hội. Tôn vinh cao hơn nữa những người có công lao trong việc xây dựng đời sống tinh thần của đất nước như các nhà văn, nhà thơ, các nhà sử học, triết học, các kiến trúc sư, các nhạc sĩ, hoạ sĩ, các nhà tư tưởng, các nhà văn hóa lớn của dân tộc.

 

(1) Hêghen, Triết học pháp quyền M.1990, tr. 59 (bản tiếng Nga).

(2) V.X.Nher-se-sians, Triết học pháp quyền M.1993, tr.13 (bản tiếng Nga).

(3) Dictionnaire de la langue Francaise par Paul Robert, Paris 19932, tr.1660.

(4) Dictionnaire encyclopedique da la langue Francaise Paris 1993, tr. 973.

(5) Xem Pháp chế sử - Vũ Quốc Thông, Sài Gòn 1973, tr. 53.

(6) Xem Quỳnh Cư- Đỗ Đức Hùng, Các triều đại Việt Nam, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội 1999, tr. 22.

(7) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Sự thật, 1985, tr.229.

(8) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, 1984.

(9) Xem Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật - Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý, 1993, tr. 213.

(10) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr. 245.

(11) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb. Sự thật, 1989, tr.388.

(12) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, sđd tr. 682.

(13) sđd tr. 673.

(14) sđd tr. 73.

(15) sđd tr. 603

(16) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb Sự thật 1987, tr.498.

(17) Hồ Chí Minh toàn tập, sđd tr.499.

(18) Chủ nghĩa tam dân của Tôn Dật Tiên: Dân tộc độc lập; Dân quyền tự do; Dân sinh hạnh phúc.

(19) Hồ Chí Minh, Nxb. Tam Liên, Thượng Hả,i 1949, tr. 1.


 

PGS, TS. Thái Vĩnh Thắng - Đại học luật Hà Nội.
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
8.jpg
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Quyền làm Viện trưởng Viện NCLP
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Thực trạng và nhu cầu giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin của công dân và nhà báo trong hai dự thảo luật

Công khai thông tin với việc thực hiện phản biện xã hội

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

CÔNG BỐ VÀ TRAO NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Sự ảnh hưởng của pháp luật Pháp tới luật tư ở Việt Nam

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Lựa chọn chính sách cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân