Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ hai, 23/07/2018, 22:52(GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

 

Thực tiễn hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND) tỉnh Hậu Giang nói riêng và hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh nói chung đã và đang đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động một cách toàn diện, từ các quy định của pháp luật đến cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử nói chung, cơ quan Đoàn ĐBQH&HĐND nói riêng.  

Văn phòng là bộ máy của cơ quan, tổ chức trực tiếp tham mưu, giúp việc cho các nhà quản lý điều hành công việc, có trách nhiệm thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, đồng thời đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho tất cả các hoạt động của cơ quan, tổ chức đó.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh là một bộ phận không thể thiếu vì vai trò, vị trí của nó rất quan trọng trong việc giúp Đoàn ĐBQH&HĐND thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt là giúp cho HĐND tỉnh quyết định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

  Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh tiến hành sắp xếp cơ cấu tổ chức; từng bước có sự điều chỉnh, bổ sung quan trọng về chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động, điều hành đã có những đổi mới phù hợp giúp Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương.

Từ Nghị quyết này, các Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối và hậu cần. Chức năng của Văn phòng được nhận thức một cách đầy đủ và rõ ràng hơn. Văn phòng đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ là đầu mối giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND thực hiện đúng Quy chế làm việc của UBTVQH, Quy chế làm việc của Đoàn ĐBQH, HĐND, đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp, giúp Đoàn ĐBQH, HĐND thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình do pháp luật quy định. Các Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND các tỉnh thành đã thường xuyên quan tâm công tác cải cách hành chính, ứng dụng tin học, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được công sức và chi phí văn phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, công tác của các Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND các tỉnh trong thời gian qua còn có những bất cập, những hạn chế nhất định trong tổ chức và hoạt động của mình.

1. Thực trạng hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh

Trong hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn nhất định, như:

Về mô hình tổ chức bộ máy: Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của UBTVQH về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến nay, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hợp nhất và thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sau cùng trong cả nước thực hiện việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND thành Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố. Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương, cơ cấu tổ chức, số lượng biên chế và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh trong cả nước có khác nhau. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hậu Giang thành lập 3 phòng, nhưng có tỉnh thành, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành lập 2-5 phòng[1], nên chưa có sự đồng nhất chung cả nước.

Mục đích hợp nhất hai Văn phòng là nhằm tạo sự đồng bộ trong tổ chức hoạt động, phát huy được sức mạnh tổng hợp và tận dụng được cơ sở vật chất. Tuy nhiên, quy định: “Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND có Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị”[2] là chưa khoa học, bởi tâm lý chung, hai bộ phận phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND luôn muốn “thể hiện mình” là quan trọng hơn, hoặc “anh có sao tôi lại không có?”, tạo nên ý chí muốn bình quân, dàn đều, và ai cũng chỉ lo cho bộ phận của mình, từ đó chưa phát huy hết hiệu quả. Như vậy là chỉ mới “hợp nhất” nhưng chưa “hợp sức”, chưa phát huy hết sức mạnh trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, thành.

Tên gọi các phòng, Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 quy định: “Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu thật sự cần thiết, Thường trực HĐND sau khi thống nhất với Trưởng đoàn ĐBQH quyết định thành lập thêm phòng”[3]. Quy định này dẫn đến việc các tỉnh thành lập thêm các phòng và đặt các tên khác khau, như: Phòng Thông tin - Dân nguyện (Hà Tĩnh, Quảng Bình) hay Phòng Công nghệ thông tin và Dân nguyện (Sơn La) hay Phòng Dân nguyện - Thông tin (Kiên Giang) và Phòng Công nghệ - Thông tin (Bình Phước)… Điều này đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương và nó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chỉ đạo, điều hành chung ở phạm vi tổng thể.

Vị trí của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND hiện nay cũng chưa xác định rõ ràng là một cơ quan hành chính tương đương cấp sở và vị trí Văn phòng trong hệ thống cơ quan Nhà nước thuộc hệ thống cơ quan hành pháp hay lập pháp và không có hệ thống dọc (bộ chủ quản), để từ đó mà xác lập mối quan hệ của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh là bộ máy phải tham mưu, giúp việc, phục vụ và bảo đảm điều kiện hoạt động cho quá nhiều chủ thể (08 chủ thể). “Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND là cơ quan giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh”[4].

Chưa có đủ cơ sở lý luận khoa học về tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh của Việt Nam khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay để làm cơ sở kiện toàn được một hệ thống tổ chức và hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh một cách căn bản, có bước đi thích hợp phù hợp với hoàn cảnh thực tế trong từng giai đoạn.

Hệ thống thể chế quy định về chức năng và nội dung hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh còn bất cập, chồng chéo, trùng lắp. Tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh vẫn còn chưa hợp lý, thiếu tính thống nhất.

  Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi hoạt động tham mưu, giúp việc của hệ thống các cơ quan Văn phòng, trong đó có Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn diện. Thực trạng những hạn chế nêu trên đòi hỏi phải sớm có những giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng, góp phần phục vụ cho hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương đạt hiệu quả cao.

2. Giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh

Trong thời gian qua, UBTVQH đã rất quan tâm ban hành các quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh, nhưng qua quá trình thực hiện trong thực tiễn, vẫn còn những điều chưa xác định rõ, cần phải tổng kết kinh nghiệm để bổ sung vào hệ thống lý luận khoa học về tổ chức và hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh của nước ta.

UBTVQH, Văn phòng Quốc hội cần điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống các văn bản quy định cụ thể về Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh, theo hướng đồng nhất mô hình Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cả nước gồm có 4 phòng (Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, phòng Thông tin - Dân nguyện). Cần có văn bản xác định rõ vị trí của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND và quy định cơ quan chủ quản (xây dựng hệ thống dọc của Văn phòng) để chỉ đạo, quản lý, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Văn phòng. Xác định rõ chủ thể Văn phòng phải tham mưu, chủ thể Văn phòng phải phục vụ (hoặc tách thành hai Văn phòng độc lập) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trong cả nước, làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử nói chung, cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND nói riêng, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng hiện nay.

Bên cạnh đó, cần xây dựng Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh theo hướng “hiện đại”, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của mình một cách cao nhất, hạn chế tối đa việc lãng phí thời gian công sức mà vẫn đảm bảo tốt chất lượng công việc hàng ngày, giúp cho lãnh đạo Văn phòng thoát khỏi những công việc mang tính sự vụ, tạo điều kiện tăng thêm phần sáng tạo trong chỉ đạo điều hànhcần phải hướng đến hiện đại hóa công tác Văn phòng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng thành “chuyên nghiệp”, “chuyên gia”.

Trong quá trình hoạt động Văn phòng phải nắm chắc, làm tốt nhiệm vụ, đúng thẩm quyền được pháp luật quy định, với tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng các mối quan hệ bên trong, bên ngoài; trên - dưới hài hòa, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trên sẽ hoàn thiện tổ chức và hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu, giúp việc của hệ thống các cơ quan Văn phòng, trong đó có Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND cấp tỉnh, từ đó mà nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn diên của cơ quan dân cử (Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) và góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước thống nhất từ trung ương tới cơ sở./.

 

[1] Văn phòng Quốc hội (2009), Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND các tỉnh, thành phố , Thành phố Đà Nẵng.

[2],3 Điều 3 Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

[4] Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH12

Nguyễn Hồng Quân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Một số vướng mắc khi áp dụng Luật Phá sản năm 2014 và đề xuất, kiến nghị (29/06/2018)
Khái niệm giáo sư, phó giáo sư đang bị hiểu sai (09/03/2018)
Các hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhân (12/02/2018)
Thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và một vài kiến nghị (14/10/2010)
Góp ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: hãy cẩn trọng trước khi quyết định không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường (14/10/2010)
Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng (20/09/2010)
Góp ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: hãy cẩn trọng trước khi quyết định không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường (14/10/2010)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung - Tây nguyên

Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

Đặc điểm, yêu cầu và thực trạng phân cấp quản lý đất đai hiện nay

Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 - nhân tố đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội

Đồng bộ hóa luật tư hiện nay trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường: sự cần thiết và định hướng

kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh

Một số góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật An ninh mạng

Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách kiến quốc trên nền tảng dân chủ

Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân